Na putu prema Zagrebu, Splitu, Dubrovniku… gdje se izgubio “Ljubljanski proces“?

SpiderMan

OTVORENO PISMO SUDIONICIMA KONFERENCIJE “REHABILITACIJA KULTURNE BAŠTINE KAO KLJUČ ODRŽIVOG RAZVOJA”
Dubrovnik, 27. i 28. listopada 2014.

OPEN LETTER TO PARTICIPANS OF THE CONFERENCE “CULTURAL HERITAGE REHABILITATION AS A KEY TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT”
Dubrovnik, 27th and 28th of October 2014

OTVORENO PISMO SUDIONICIMA KONFERENCIJE “REHABILITACIJA KULTURNE BAŠTINE KAO KLJUČ ODRŽIVOG RAZVOJA”

Dubrovnik, 27. i 28. listopada 2014.
Cijenjeni sudionici konferencije “Rehabilitacija kulturne baštine kao ključ održivog razvoja”, poštovani predstavnici menunarodne zajednice, stručnih međunarodnih i domaćih tijela te Vlade Republike Hrvatske,

Povodom najavljenog skupa u Dubrovniku, a slijedom aktualnih praksi u Republici Hrvatskoj, apeliramo na sudionike i potpisnike nacrta okvirnog dokumenta s općim smjernicama programa “Ljubljanski proces II” da preispitaju načine na koji se deklarativni sadržaj tog dokumenta implementira u lokalnoj praksi.

Kao predstavnici civilnog društva te dijela strukovnih udruga koje se u Republici Hrvatskoj bave pitanjima očuvanja zajedničkih dobara, prirodne i kulturne baštine te načinima na koji se procesi revitalizacije odnose na društvene prakse pa i turizam koji je jedna od specifičnih podtema ovog skupa, osjećamo se obaveznima upozoriti da smo, suprotno proklamiranom općem i specifičnim ciljevima “Ljubljanskog procesa” te iz njih proizašlih smjernica, tijekom ovog desetogodišnjeg procesa gotovo u potpunosti marginalizirani.

Zbog načina i niske transparentnosti postupaka kojima Ministarstvo kulture Republike Hrvatske upravlja baštinom, a temeljem niza recentnih afirmacija tih postupaka koje su rezultirale ili prijete ugrožavanjem i uništavanjem kulturne baštine, često i one pod zaštitom UNESCO-a, apeliramo na cijenjene sudionike ovog skupa da dio svojih rasprava usmjere na mogućnosti i prakse participativnog upravljanja povijesnokulturnim dobrima Republike Hrvatske.

U svjetlu primjera kontinuiranog narušavanja integriteta kulturnih dobara, poglavito u Splitu i Dubrovniku, ali i primjera niza drugih zaštićenih cjelina i pojedinačnih spomenika, molimo da se dužna pažnja posveti nužnosti izrade integriranih planova upravljanja, na način na koji ukazuje sam nacrt “Ljubljanskog procesa”, kao i smjernice koje za njihovu izradu sugerira UNESCO.

Izbjegavanjem javnosti gubi se, prema našem mišljenju, bit svih nastojanja da integrirani projekti rehabilitacije postanu pokretač održivog razvoja.

S poštovanjem,
U Splitu, 26.10.2014.

Koordinacija udruga “Stara gradska jezgra”, Split
Društvo arhitekata Dubrovnik, Dubrovnik
Srđ je naš, Dubrovnik
Zelena akcija, Zagreb
1postozagrad, Zagreb


OPEN LETTER TO PARTICIPANS OF THE CONFERENCE “CULTURAL HERITAGE REHABILITATION AS A KEY TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT”

Dubrovnik, 27th and 28th of October 2014

Dear participants of the conference “Cultural heritage rehabilitation as a key to sustainable development”, distinguished representatives of international community, international and local professionals, representatives of the Government of Croatia,

Anent to the assembly taking place in Dubrovnik, and following current practices in Republic of Croatia, we would like to address all the participants and cosigners of the outlined document with general guidelines of the program “Ljubljanski process II” to re-evaluate the ways in which declarative content of that document is implemented in local practice.

As representatives of Croatian civil society organizations and professional associations addressing the topics like preservation of commons, natural and cultural heritage and the ways in which processes of revitalization relate to social practices, like tourism which is to be a subtopic of this conference, we feel obliged to point out that we are, adversely to the stated general and specific goals of “Ljubljanski proces”, and also guidelines derived from them, almost completely marginalized during this ten year process.

Because of the manner and low transparency of heritage management by Croatian Ministry of Culture, and based on the line of current affirmations of actions that resulted with endangering and even destroying cultural heritage or represent a threat to it, even to those sites protected by UNESCO, we ask distinguished guests of this assembly to direct a course of a part of their discussions to possibilities of participative practices in governing historic and cultural sites of Republic of Croatia.

In the light of number of examples of continuous violation of integrity of cultural properties, especially in Split and Dubrovnik, but also examples of the other protected complexes and individual monuments, we kindly ask you to regard the necessity of making integrated management plans, in the way that it is outlined in “Ljubljanski proces”, as well as in the UNESCO guidelines for their design.

We believe that avoiding the public nullifies all the key efforts in creating integrated projects of rehabilitation that are supposed to lead to sustainable development.

Respectfully yours,

Split, 26th October 2014 

Coordination “Old City Core”, Split
Association of Dubrovnik Architects, Dubrovnik
Srdj is Ours, Dubrovnik
Green Action, Zagreb
1percentforcity, Zagreb