Plan upravljanja splitskom povijesnom jezgrom – između ozbiljne nedovršenosti i političkog požurivanja

Fontana pazar

U travnju 2014. godine Povjerenstvu, ali ne i javnosti, od strane Znanstvenog tima prezentiran je prijedlog vizije, prioriteta, ciljeva i aktivnosti, a osim što je izostavljena javna prezentacija rezultata osnovnih područja istraživanja – prostora, kulture, gospodarstva, a tek su djelomično predstavljena ona iz područja društvenih procesa i kulturne politike – u njemu je izostavljen čitav niz formalnih koraka i uvjeta koje treba zadovoljiti za lokalitet pod zaštitom UNESCO-a te se, prema našem mišljenju, radi o svojevrsnoj listi želja koje samo dijelom prate stvarno stanje na terenu. Znanstveni tim, jednostavno, do niza nužnih podataka nije ni mogao doći, a nemamo razloga smatrati da je perspektiva budućeg popunjavanja time uzrokovanih rupa u Planu imalo svijetla, što potvrđuje i prošlotjedna rasprava o mogućim modelima upravljanja.

Društvo Marjan / Društvo prijatelja kulturne baštine / Građanska inicijativa Split / Teserakt / Udruga Aspalathos / Udruga turističkih vodiča Split

Priopćenje za medije

Slijedom nedavno izrečenih najava da će Plan upravljanja splitskom povijesnom jezgrom i podrumima Dioklecijanove palače biti završen do lipnja 2015. godine te poslan na usvajanje splitskom Gradskom vijeću, udruge iz naslova, članice Koordinacije udruga “Stara gradska jezgra” koja je dio Povjerenstva za njegovu izradu, obraćaju se javnosti s ciljem njezinog informiranja o aktualnom statusu i perspektivama izrade Plana.

S obzirom da se u izradu nacrta ovog Plana upravljanja prije gotovo tri godine krenulo temeljem kritika od splitskog Gradskog vijeća neusvojenog prijedloga Plana upravljanja tvrtke SolArc, u kojima su dva osnovna prigovora bila usmjerena na nepotpunost ulaznih podataka i netransparentan način izrade, i na nama je odgovornost da se slične kritike ne aktualiziraju i u vezi s ovim pokušajem izrade Plana. Široj javnosti očito su ostali nepoznati operativni zaključci sjednica Povjerenstva pa ovim putem želimo otkloniti eventualne dileme oko njihove prirode i provedbe, naročito stoga što je najava zaključivanja izrade Plana upravljanja opterećena nizom neriješenih pitanja te, prema našem mišljenju, u ovom trenutku neutemeljena.

U travnju 2014. godine Povjerenstvu, ali ne i javnosti, od strane Znanstvenog tima prezentiran je prijedlog vizije, prioriteta, ciljeva i aktivnosti, a osim što je izostavljena javna prezentacija rezultata osnovnih područja istraživanja – prostora, kulture, gospodarstva, a tek su djelomično predstavljena ona iz područja društvenih procesa i kulturne politike – u njemu je izostavljen čitav niz formalnih koraka i uvjeta koje treba zadovoljiti za lokalitet pod zaštitom UNESCO-a te se, prema našem mišljenju, radi o svojevrsnoj listi želja koje samo dijelom prate stvarno stanje na terenu. Znanstveni tim, jednostavno, do niza nužnih podataka nije ni mogao doći, a nemamo razloga smatrati da je perspektiva budućeg popunjavanja time uzrokovanih rupa u Planu imalo svijetla, što potvrđuje i prošlotjedna rasprava o mogućim modelima upravljanja.

Koordinacija udruga “Stara gradska jezgra” inicijalno je bila četvrti glas u Povjerenstvu koje su činili još predstavnici Znanstvenog tima Sveučilišta u Splitu, Grada Splita i Ministarstva kulture. Predstavnici Ministarstva kulture povukli su se nakon nekoliko sjednica iz pozicije aktivnog sudionika, čime je stvorena prva prepreka izradi Plana upravljanja jer dio temeljnih uvjeta iz Operativnih smjernica UNESCO-a za izradu Plana upravljanja može izvršiti samo Ministarstvo kulture. Upornim odbijanjem dostave traženih dokumenata i nepružanjem objašnjenja za odre­đene aktualne zahvate u povijesnoj jezgri, stvoren je dojam da Ministarstvo ne želi da se Plan napravi te da u potpunosti ignorira zaključke sjednica Povjerenstva.

Recentan i najdrastičniji primjer nepoštivanja i neprovođenja strateških zaključaka Povjerenstva od strane Ministarstva kulture odnosi se na pitanje kontakte zone zaštićene jezgre; na 8. sjednici održanoj 11. veljače 2014. Povjerenstvo je jednoglasno donijelo zaključak o potrebi prijavljivanja kontaktne zone UNESCO-u u kojoj bi se nalazio poluotok Marjan s Park šumom Marjan (potrebu uspostavljanja kontaktne zone i njenog prijavljivanja UNESCO-u navodi i ICOMOS u svom dopisu iz lipnja 2012. godine, a slično je bilo i u planu tvrtke SolArc), a Ministarstvo kulture 13. listopada 2014. u svom Periodičnom izvješću UNESCO-u navodi kako Splitu nije potrebna kontaktna zona i obrazlaže takav stav tvrdnjom da nacionalno zakonodavstvo dovoljno štiti područja koja okružuju područje pod zaštitom UNESCO-a, što praksa svakodnevno demantira. Podsjetimo se da je Ministarstvo kulture još 2010. godine samoinicijativno smanjilo granice zone A zaštite na što je UNESCO reagirao, podržavajući prijedlog da se zona A uskladi s granicama upisanog dobra, te da se zona B odredi kao “tampon zona”. Tražene promjene do danas nisu upisane u prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Splita pa bismo mogli zaključiti da ni točan obuhvat za koji se radi Plan upravljanja nije nedvosmisleno određen.

Grad Split, s druge strane, protivno jednoglasno usvojenom zaključku sa sjednice Povjerenstva održane 19. veljače 2013. godine da se pokrene postupak za uređenje cjelovitog prostora Rive, nedugo zatim kreće u rekonstrukciju “Turističke palače”. Prema dostupnim informacijama UNESCO uopće nije obaviješten o namjeri provođenja zahvata na ovom osjetljivom i vrijednom lokalitetu, što je u izravnoj suprotnosti s člankom 172. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Covention.

Ovi primjeri, u nizu sličnih u protekle tri godine rada Povjerenstva, posljedica su, prema našem mišljenju, prvenstveno odsustva jasne definicije projektnog zadatka i projektne isporuke, što će u konačnici značiti i da će taj “gotovi Plan upravljanja” jednako tako biti mrtvo slovo na papiru koje stvara samo privid da je lokalitet zaštićen, čime se Gradu Splitu čini nepopravljiva šteta.

Da bi se ona spriječila, a na inicijativu Koordinacije “Stara gradska jezgra”, pokrenuto je osnivanje projektnog tima (s po jednim predstavnikom Grada, Ministarstva kulture, znanstvenog tima i udruga) – koordinacijskog i operativnog radnog tijela Povjerenstva koji bi rad na ovom dokumentu napokon stukturirao, a čime bi se stvorili uvjeti da on završen ima provedbenu, a ne samo savjetodavnu snagu.

Također, u nastavku rada očekujemo što skorije imenovanje predstavnika Grada Splita koji će koordinirati suradnju s UNESCO-om i njihovu tehničku pomoć kako bi Plan lakše bio usklađen sa smjernicama i tehničkim zahtjevima propisanima od strane tog meritornog tijela. To će nužno ukloniti dugotrajne prijepore o ulozi Ministarstva kulture u izradi ovog Plana čime bi se stvorili uvjeti za konstruktivan rad.

I dalje smatramo da je izrada ovakvog Plana, iako složena, moguća uz načela participativnosti te da je potrebno utvrditi nositelje izrade te pozicije svih sudionika i oba­ve­ze koje iz tih pozicija proizlaze, a sve kako bi se u konačnici dobio što kvalitetniji prijedlog Plana upravljanja te grad izišao iz dugogodišnje nezavidne pozicije zbog njegovog nepostojanja, odnosno neprihvaćanja.

Preuzete obveze prema međunarodnoj zajednici ne izvršavaju se i mogu eskalirati do razine sankcioniranja takvog ponašanja. Evidentno je da već sada postoji svakodnevna šteta, jer bez ispunjavanja uvjeta iz Kon­vencije o svjetskoj baštini (WHC 08/01), te zbog nepostojanja Plana upravljanja nije moguće prijaviti niti jedan razvojni projekt na natječaje iz okvira EU fondova.

Stoga, ova crtica o dosad učinjenom i pokušaj davanja smjernica za nastavak rada Povjerenstva, uz zadovoljstvo što su učinjeni određeni pomaci i u nadi da će uočeni nedostaci biti uklonjeni, iznesen je u dobroj vjeri, pa se nadamo da će tako biti i prihvaćen, naravno uz otvorenost Koordinacije udruga i za moguće drukčije prijedloge ostalih sudionika. Sigurni smo, naime, da i onda kad probleme ne vidimo na isti način, da i tada sa svim sudionicima izrade Plana dijelimo zajednički interes da se postojeće nedoumice i nedostaci u radu što prije otklone te uspješno nastavi rad na dovršenju Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita.

Split, 7. travnja 2015.